TurkishEnglishGerman

Tüzük

 
 
ÇORUM SUNGURLU GÖKÇAMLILAR  KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ  TÜZÜĞÜ
                                                                                                                          
 
 
 
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:
 
MADDE 1- Derneğin adı “ÇORUM SUNGURLU GÖKÇAMLILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ”dir.
 
Derneğin merkezi Ankara’dır. Yurt içinde ki yerleşim merkezlerinde şubeler açabilir.
 
DERNEĞİN AMACI:
 
MADDE 2- Derneğin amacı Gökçam Köylüleri olarak hemşehrilik ve akrabalık duygularını geliştirmek, dayanışmalarını ve Gökçamlılar olarak sosyal, kültürel ve ekonomik yönlerden kalkınmasını sağlamaktır.
 
ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ:
 
MADDE 3- Dernek amacını gerçekleştirmek üzere, dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma 
biçimleri:
 
A- ÇALIŞMA KONULARI:
1- Gökçamlıların sosyal, kültürel ve ekonomik sorunlarına ilişkin inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak.
2- İnceleme ve araştırma sonuçlarına göre, ilgili yerlere önerilerde bulunmak,
3- Yürütülen çalışmaları izlemek, sonuçlandırılmaları yönünde girişimlerde bulunmak.
4- Gençlerin yetişmesi, yükselmesi için maddi ve manevi ortam hazırlamak ve her türlü desteği sağlamak.
5- Köye; deprem, yangın, tabii afet ve cenaze işlemlerinde yardımcı olmak.
6- Cenaze işlerinde yapılacak yardım şartları, yönetim kurulunca hazırlanıp yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.
7- Aynı amaçla dernekler ile vakıf kurabilir, kurucu olabilir, vakfa üye olabilir, kurulu vakfa mal ve para aktarabilir bu konuda karar mercii yönetim kuruludur.
 
B- ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:
1- Açık ve kapalı yer toplantıları, konferans, seminer ve sempozyumlar tertip etmek.
2- Geziler, geceler, balo ve eğlenceler düzenlemek.
3- Lokal, çocuk bakım yuvası ve huzurevi açmak ve işletmek.
4- Öğrenciler için okuma odası ve kitaplıklar kurmak.
5- Komite ve komisyonlar kurarak inceleme ve araştırmalar yaptırmak.
6- Gazete, dergi ve broşür çıkarmak.
7- Benzer amaçlı derneklerle çalışma ve güç birliği yapmak.
8- Taşınır ve taşınmaz mallar edinmek.
9- Amacın gerektirdiği diğer girişimlerde bulunmak.
10-Yardımlaşma sandığı kurabilir. 
 
ÜYELİK ÇEŞİTLERİ VE ŞARTLARI:
 
MADDE 4- Derneğin asli ve fahri olmak üzere iki türlü üyesi vardır. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş, derneklere üye olmaları yasaklanmamış veya kısıtlanmamış olmak şartıyla kendisi ve usul füruğundan Gökçamlı olan yurt içinde ve dışında herhangi bir öğretim kurumunu bitirmiş ya da bu kurumlarda öğretim görevi yapmış, yahut kendisine ÇORUM fahri hemşehriliği payesi verilmiş herkes derneğe asil üye olabilir.
 
Asli üye olma şartlarına haiz olmakla birlikte, dernek çalışanlarına ilgi gösteren, derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan ve çalışmaları ile Gökçamlılara olağanüstü yardımları dokunan kişilere Genel Kurul Kararı ile dernek fahri payesi verilebilir.
 
 
ÜYELİĞE KABUL:
 
MADDE 5- Derneğe asli üye olmak isteyenler yazılı olarak Yönetim Kurulu başkanlığına başvururlar. Bu talepleri Yönetim Kurulunca incelenerek en geç 30 gün içinde üyeliğe veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanarak sonuç başvuru sahibine yazılı olarak duyurulur.
 
ÜYELİKTEN ÇIKMA:
 
MADDE 6- Her üye dilediği zaman ayrılma isteğini Yönetim Kuruluna yazılı veya E Devlet üzerinden  bildirmek suretiyle dernekten ayrılabilir. Ayrılan üye maddi talepte bulunamaz.
 
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
 
MADDE 7-a) Dernek kararlarına uymamak, derneğin amacına ve tüzük hükümlerine aykırı hareketlerde bulunmak veya ,1 yıllık aidatını yapılan taleplere rağmen ödememek.
 
b) Dernek ve dernek yöneticilerinin onurunu kırıcı, onlara suç isnat edici veya dernek çalışmalarını baltalayıcı hareketlerde bulunmak.
 
c) Derneğin adını kullanarak siyasi partilerden herhangi birisi yarar veya zararına faaliyette bulunmak veya dernek içinde üyeler arasında bu nedenlerle ayrılık yaratmak veya olaylara sebebiyet vermek gibi halleri belirlenen üyelerin dernekten çıkarılmalarına yönetim kurulunca karar verilir.
 
Ancak dernek üyeliğinden çıkarılan üyelerin, çıkarma kararına karşı ilk genel kurula başvurma hakları saklıdır.
 
ÜYELİK AİDATI:
 
MADDE 8-  Asli üyeler derneğe girişlerinde 300.00 TL’ den az olmamak üzere giriş aidatı öderler.
Üyelerin aylık aidatı 40.00 TL. Yıllık 480.00 TL dir.
Günün şartlarına göre aidat artırımına Genel Kurul yetkilidir.
 
DERNEK ORGANLARI:
 
MADDE 9- Dernek Organları
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
 
 
GENEL KURULUN OLUŞUMU VE TOPLANMA ZAMANI:
 
MADDE 10- Dernek Genel Kurulu, Derneğe kayıtlı asil üyelerden, tüzük hükümlerine göre oluşur.
Genel Kurulun olağan toplantıları iki yılda bir Ocak ayında yapılır.
Yönetim ve Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.
 
Denetleme Kurulunun veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırır. Yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 
 
 
GENEL KURULUN TOPLANTI YERİ ÇAĞRI USULÜ:
 
MADDE 11- Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile Sms ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı günü arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. 
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.  İkinci toplantının geri bırakıma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunlu olur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
 
GENEL KURULDA KARAR ALMA USÜL VE ŞEKİLLERİ:
 
MADDE 12- Aşağıdaki hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
1- Dernek organlarının seçimi.
2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
3- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası.
4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.
5- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.
6- Derneğin fesh edilmesi.
7- Yönetim kurulunca gösterilen diğer tebliğleri inceleyip karara bağlanmalı.
8- Genel Kurul Toplantıları dernek asil üye sayısının toplamının yarıdan bir fazlası ile yapılır, kararlar oy çokluğu ile alınır, üyeler eşit haklara sahiptir, genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
 
GENEL KURULUN TOPLANTI YETER SAYISI VE YAPILIŞ BİÇİMİ:
 
MADDE 13- Genel Kurula  katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim ve kurulu üyeleri ve yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayanlar toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.
 
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. 
 
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
 
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
 
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
 
Mahkemece kayyum atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.
 
 
 
TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR VE KARAR YETER SAYISI:
 
MADDE 14- Aşağıdaki gösterilen hususlar genel kurulca görüşülüp karar bağlanır.
a) Dernek başkanı ile yönetim ve denetleme kurulları asil ve yedek üyelerini seçer,
b) Hangi konularda yürütme komitesi oluşturulacağını kararlaştırıp kurulması öngörülen komitelerin başkanlarını seçmek,
c) Danışma kuruluna katılacak kişileri belirlemek,
d) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarını görüşmek yönetim kurulunu ibra etmek,
e) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,
f) Dernek tüzüğünde değişiklik yapılmasına ilişkin önerileri görüşüp karara bağlamak,
g) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,<BR>
h) Derneğin feshini karar bağlamak,
i) Dernek tüzüğü ve kanunların, genel kurulca yapılmasını öngördüğü hususları yerine getirmek,
 
YÖNETİM KURULU OLUŞUMU VE SEÇİLMESİ:
 
MADDE 15- Yönetim Kurulu, genel kurulca iki yıl süre ile görev yapmak üzere gizli veya açık oyla seçilen 5 yönetim kurulu üyesinden oluşur.
Genel Kurulca 5 yedek yönetim kurulu üyesi de seçilir. Seçimi izleyen 7 gün içinde yönetim kurulu üyeleri toplanarak, üyeler arasından birini başkan, birini başkan yardımcısı, birini de sayman üye seçerek görev bölümü yapar.
Dernek başkanlığının, herhangi bir şekilde boşalması halinde başkan yardımcısı başkanlık görevini, olağan toplantıda yeni başkan seçilinceye kadar yürütür.
Yönetim kurulu üyelerinden boşalma olması halinde yedek üyelerden biri göreve çağrılır.
 
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
 
MADDE 16- Yönetim Kurulu;
a) Derneği temsil etmek, gerektiğinde derneği temsil etmek üzere dernek başkanına veya yönetim kurulu üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek,
b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yürütmek,
c) Gelecek döneme ait bütçeyi ve personel kadrolarını hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak,
d) Zamanında genel kurulu toplantıyı çağırmak,
e) Genel kurulca teşkili kararlaştırılan ve başkanları seçilen yürütme komitelerin üyelerini seçip görevlendirmek,
f) Yürütme komitelerinin görevlerini belirlemek, çalışmalarını izlemek denetlemek ve komite çalışmaları hakkında genel kurula sunmak,
g) Üyelik başvurularını karara bağlamak,
h) Genel Kurulca verilen yetkiye göre taşınmaz mal almak veya satmak,
i) Derneğin çalışmalarını düzenleyen yönergeleri hazırlayıp genel kurulun onayına sunmak,
j) Tüzük ve kanunların yönetim kurulunca yapılmasını öngördüğü iş ve işlemleri yerine getirmekle görevli ve yetkilidir.
 
DANIŞMA KONSEYİ:
 
MADDE 17- Danışma Konseyi, dernek başkanının başkanlığında, yönetim ve denetleme kurulları üyeleri ile yürütme komitesi başkanları ve yönetim kurulunca danışma konseyinde görev yapmak üzere belirlenecek en çok 5 kişiden ve dernek eski başkanlarından oluşur.
Danışma konseyi, dernek başkanının çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanarak, dernekçe yapılacak iş ve hizmetleri belirler, yapılan işlemleri gözden geçirir, yönetim kurulunca hazırlanan çalışma programı ve dernek başkanınca kurula getirilen konuları görüşerek önerileri yönetim kuruluna bildirir.
 
 
 
DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:
 
MADDE 18- Denetleme Kurulu, iki yıl süreyle görev yapmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilen 3 asil, 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu asil üyeleri seçimi izleyen yedi gün içerisinde toplanarak aralarından birini başkan seçerler.
Denetleme kurulu, dernek kararlarını, işlemlerini ve derneğin hesaplarını altışar aylık aralıklarla denetler ve hazırlayacağı raporu yönetim kuruluna bildirir. Yıl içinde yaptığı denetlemeleri rapor halinde genel kurula sunar.
 
DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:
 
MADDE 19- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
 
DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:
 
MADDE 20- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
 
 
ŞUBELER KURULUŞLARI GÖREV VE YETKİLERİ:
 
MADDE 21- Genel kurul kararıyla şube açılabilir. Şubeler kuruluş ve faaliyetlerinde, dernek amacını gerçekleştirmek için merkezin faaliyetlerinin aynını yapar.
Dernekler yasası ve dernek tüzüğüne göre gerekli koşulları taşıyan en az (7) yedi kişi şube açmak için merkez yönetim kuruluna başvururlar, verilen yetki ile şubeyi kurarlar.
Kurucu üyeler, genel hükümler dernekler yasası, tüzük, dernek genel kurul kararları, merkez genel duyuru ve direktiflerine göre yönetim kurulu seçilene kadar, bu kurulun görev ve yetkilerine sahiptir.<
 
 
Şube Organları:
 
Şube Genel Kurulu, Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetleme Kurulu.
 
 
Şube Genel Kurulu:
 
MADDE 22- Şube Genel Kurulu’nun kuruluşu ve yetkileri şunlardır.
a) Şube Genel Kurulu, şubenin üyelerinden oluşur.
b) Şube Genel Kurulu iki yılda bir olağan olarak Dernek Genel Kurulu’ndan en az iki ay önce toplanır.
c) Şube Genel Kurulu, genel hükümlerde, dernekler yasasında ve tüzükte şubeler için belirtilen tüm yetkilere sahiptir. Şubenin gelir ve giderlerini, çalışmalarını inceler, sorumlu organları aklar ya da mahkemeye sevklerine karar verir.
d) Şube organları Şube Genel Kurulu’nca seçilir.
e) Şube Genel Kurulu, şube yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya şube üyelerinin beşte birinin  yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. 
 
 
 
Şube Yönetim Kurulu:
 
MADDE 23- Şube Yönetim Kurulu’nun kuruluşu ve yetkileri şunlardır.
a) Yönetim Kurulu 5 asil ve 5 yedek üye olarak seçilir. İlk toplantıda, görev bölüşümü yapılarak, Şube Başkanı, Şube Sekreteri ve Şube Saymanını seçer.
b) Şube Yönetim Kurulu, bu tüzüğün 16 ncı maddesinde belirtilen yetkilere sahiptir. Bölgesinde derneği temsil eder. Merkez tarafından verilecek görevleri yapar. Şube, komisyonlarını oluşturur.
 
Şube Denetleme Kurulu:
 
MADDE 24-Şube genel kurulu, denetleme işlemini yürütmek üzere bir asil ve bir yedek denetçi seçer. Üye sayısı 30’u aşan şubelerde 5 asil ve 3 yedek üyeden oluşan bir kurul seçilir. Denetim Kurulu 19.maddede belirtilen görev ve yetkilere sahiptir.
 
DERNEĞİN GELİRLERİ:
 
MADDE 25- Derneğin gelirleri şunlardır.
a) Giriş aidatı,
b) Üye aidatı,
c) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
d) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
e) Bağış yardımları,
f) Rozet satışları gelirleri,
g) Türlü gelirler,
Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardımlardan ibarettir.
Gelirler, alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirleri bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. 
Dernek giderleri; fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi  harcama belgeleri ile yapılır. Ancak, Delir Vergisi Kanunun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Gider makbuzu düzenlenir.
 
Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım belgesi ile yapılır. Kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.
Bu belgeler; 25772 sayılı Dernekler Yönetmeliği EK-13, EK-14 ve EK 15’de gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla form veya sürekli form şeklinde, dernekler tarafından bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur.
Dernekler tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler aklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
 
DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER:
 
MADDE 26- Dernekler aşağıda yazılı defterleri tutarlar.
1) Karar Defteri: Yönetim kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve
      kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir.Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şakli ile kullanıdıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve aide edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir. 
Bu maddede sayılan ve tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya  noterden onaylı olması zorunludur.
 
 
 
 
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:
 
MADDE 27-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. 
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının üçte ikisidir. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır. 
 
DERNEĞİN FESHİ:
 
MADDE 28- Dernek; gerek görülmesi halinde dernek genel kurulunun kararı ile fesh edilebilir. Genel Kurulun fesh kararı verilebilmesi için dernek üyelerinin üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması ve toplantıya katılanların üçte ikisinin çoğunluğu ile karar vermesi şarttır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, üyeler ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararlar toplantıya katılan üyelerin üçte ikisinin oyu ile verilir. 
 
Derneğin feshi halinde derneğin mal varlığı GÖKÇAM KÖYÜ tüzel kişiliğine devrolunur.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         LEVENT VURAL
                                             
                               TARAFINDAN HAZIRLANIP SİTEMİZE EKLENMİŞTİR.
Gökçamlılar Kültür ve Dayanışma Derneği © 2024 - Tüm Hakları Saklıdır